De eerste levensjaren van de school

Het jaar 1895 – School D
Het aantal leerlingen, hetwelk zich dit jaar aan deze school aanmeldde, was bizonder groot. Negen en vijftig meisjes vroegen om in de eerste klasse toegelaten te worden. Alle werden opgenomen, nadat nog vijf banken in de eerste klasse waren bijgezet.

                           

Is voor het gewoon onderwijs het maximum kinderen alsnu bereikt, voor het handwerk-onderwijs is dit overschreden. De klasse-onderwijzeres is niet in staat, zelfs al komt het hoofd der school haar zoo dikwijls mogelijk assisteeren, om aan een zulk groot aantal kinderen, behoorlijk handwerk-onderwijs te geven.

Het jaar 1896
In september 1896 werden tot de school toegelaten 76 nieuwe leerlingen,
waarvan een deel geplaatst werd in het gymnastieklokaal. De banken voor die leerlingen zijn gedeeltelijk uit de vijfde en de zesde klasse genomen en zoo goed mogelijk veranderd.

Het jaar 1900
Voor School D kenmerkte zich het afgeloopen jaar door eene gewichtige gebeurtenis. De verbouwing die in het voorafgaande jaar aangevangen werd in het begin van 1900 voltooid. Daardoor is een schoolgebouw verkregen dat in zeer vele opzichten aan hooggestelde eischen voldoet, zoodat het jammer mag heeten, dat de omstandigheden er toe hebben geleid, dat de toename van het aantal schoolkinderen zoo gering is, dat vier lokalen ongebruikt blijven. De ruime lokalen munten uit door doelmatige inrichting, goede verlichting, ventilatie en verwarming.
                          

Alleen de gymnastiekzaal maakt door hare groote vochtigheid en kilheid, waardoor ze moeilijk te verwarmen is, eene uitzondering.
Een groote verbetering mag ook de invoering van een nieuw systeem banken, die in de meeste lokalen in gebruik zijn genomen, worden genoemd. Eene geleidelijke vervanging van de nog aanwezige oude banken door nieuwe ware zeer gewenscht.
                                  

Het jaar 1904
Ook op deze school, tevoren een meisjesschool, is met den aanvang van den nieuwen cursus co-educatie ingevoerd. Meer dan 100 jongens, waarvan velen afkomstig van andere scholen in deze gemeente, werden in verschillende klassen van deze school toegelaten. Uit den aard der zaak is de omstandigheid dat deze jongens tot nu volgens een ander leerplan hadden gewerkt dan de meisjes oorzaak, dat vooral in de 4e, 5e en 6e klasse van het onderwijzend personeel bijzondere ijver en toewijding wordt gevorderd om de leerlingen van eenzelfde klasse gezamenlijk verder gelijkelijk te ontwikkelen.
 
In het gemis aan drinkwater werd in den loop van 1904 voorzien door aansluiting van het schoolgebouw aan de duinwaterleiding.

Het jaar 1912
De schoolbibliotheek werd aangeschaft en wordt onderhouden uit de opbrengst van den verkoop van door kinderen bijeengebracht zilverpapier.
Het cloisetsysteem zonder water is voor alle lokalen aangebracht. Het voldoet niet in allen deele. De doorspoeling met de enkele emmers water door de werkvrouwen des Woensdags en des Zaterdags blijkt onvoldoende.

Het rampjaar 1913
Wat de gezondheidstoestand betreft, is het jaar 1913 voor het personeel een rampjaar geweest. Niet minder dan zeven leerkrachten zijn ieder 2 maanden of langer absent geweest wegens ziekte.

Het jaar 1914
Op school D bedraagt het aantal achterlijke leerlingen 1 ŕ 2% van de geheele schoolbevolking (337 leerlingen) als men onder achterlijken verstaat die leerlingen, die ± ’t dubbele van den leertijd van een gewoon kind noodig hebben en het dus niet verder brengen, dan het derde, hoogstens het vierde leerjaar.

Het jaar 1915
School D gebruikt de Grote Markt als speelplaats, waar door de puntige keien menigmaal een kind zeer onzacht komt te vallen en de verbrandtrommel goede diensten bewijst (uit de aanvraag om verbandmiddelen van de hoofden der scholen, zou men kunnen opmaken, dat de verbandtrommel van school B de meeste diensten doet, en daar spelen de kinderen op “zand”).
Hinderlijk is vooral, dat sommige voerlui in plaats van den rijweg te volgen, dwars door de spelende kinderen rijden.
Op school D zitten in een der aanvangklassen 2 leerlingen, met wie letterlijk niets is aan te vangen. Nu, na een half jaar te hebben schoolgegaan, kunnen ze nog geen letter lezen en kennen ze nog geen enkel getal.

Het jaar 1920
In school D zijn de privaten ook onvoldoende geventileerd en bleek het, dat, bij zuidwesten wind deeze de onzuivere lucht in de lokalen drijft, waardoor de atmospheer aldaar ondraaglijk wordt. Tevens bleek op die school, dat, door den later plaats gehad hebbende bovenbouw, de bovenste schuiven der ventilatie-inrichting inbruikbaar waren gemaakt.